Verktøy for innsamling av data

For å gjøre innsamlingen av relevante data for klimaregnskapet mer oversiktlig, er det utarbeidet en rekke verktøy for innsamling av opplysninger for klimaregnskapet:

Virksomhetsdata
Malen under kan brukes for å få en oversikt over hvilke data om virksomheten som skal samles inn. Man kan skrive direkte i malen etter behov eller bruke den som en sjekkliste i forbindelse med innsamling av data:

Word-mal for innsamling av data (Word)

Papirdata
Det er viktig å fremskaffe data om de enkelte papirkvaliteters klimabelastning for å gjøre virksomhetens klimaregnskap så fullstendig som mulig. Følgende brevmaler og erklæringer kan brukes for innhenting av data fra papirleverandørene:

Letter template paper
Declaration template paper

Trykkfargedata
Klimakalkulatoren GA inneholder standarddata for en lang rekke trykkfarger. Såfremt en virksomhet ønsker å innhente spesifikke data for trykkfarge, kan følgende brevmal og erklæring anvendes:

Letter template printing inks 
Declaration template printing inks

Underleverandørers arbeid
Følgende erklæringer kan anvendes ved innhentning av data fra en underleverandørs arbeid på en konkret ordre:

Declaration template sub supplier